ศัพท์ญี่ปุ่น Training 教育、ตำแหน่ง役職

Training 教育、ตำแหน่ง役職

-生産技術 組織体制 教示依頼 ร้องขอให้สอนเรื่อง Production technology organization structure

-生産技術開発本部  せいさんぎじゅつかいはつほんぶ =  Institute of Industrial Science.

-砥石取扱教育 การTraining เรื่องการใช้หินเจียร 

-指導力 しどうりょく ทักษะการชี้แนะแนวทาง

-赴任 ふにん การไปเริ่มงานในที่ซึ่งได้รับการมอบหมาย

-主事 しゅじ ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล

-中堅 ちゅうけん แกนนำ,แกนกลาง,ระดับกลาง

-総支配人 そうしはいにん ผู้จัดการใหญ่ General MGR. office

-幹部 かんぶ ผู้นำ,ผู้บริหาร,ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญ

-執行役 しっこうやくExecutive ผู้บริหาร

講師 こうし วิทยากร,ผู้บรรยาย,อาจารย์

学習 がくしゅう เรียนรู้,การศึกษาเล่าเรียน

-全社通達  ぜんしゃ つうたつ แจ้งทราบของบริษัท

-本社指定の活動 กิจกรรมที่กำหนดโดยบริษัทแม่

-導入済の 内部通報制度 ないぶつうほうせいど の再周知

แจ้งทราบอีกครั้งเรื่องระบบการแจ้งทราบข่าวสารภายในเกี่ยวกับการนำระบบเข้ามาใช้

-本社 生産戦略 部 より Head Office Production Strategy Department

ประเภทเนื้อหาของ article
บทความ ภาษาญี่ปุ่น
Rating
Average: 2 (1 vote)