ศัพท์ญี่ปุ่น Normal Verb

Normal Verb

押しかける おしかける กรูกันเข้ามา พุ่งเข้ามา

うろうろ ป้วนเปี้ยน,ด้อม ๆ มอง ๆ,วนไปวนมา

控える ひかえる เฝ้ารอคอย

見越す みこす คาดการณ์,เดาล่วงหน้า 

乗っける のっける ทำให้เข้าจังหวะ ให้เป็นไปตามแผน [MD]

向かい合う むかいあう หันหน้าเข้าหากัน,หันหน้าชนกัน,ประจัญหน้ากัน

向き合う むきあう หันหน้าชนกัน,หันหน้าเข้าหากัน,ประจัญหน้ากัน,เผชิญหน้า

講じる こうじる 1.บรรยาย,อธิบาย 2.อ่าน(บทกวี) 3.วาง(มาตรการ หรือ นโยบาย)

乗り越える のりこえる ก้าวผ่าน,ผ่านพ้น 

組み替える くみかえる ประกอบกันใหม่,เรียบเรียงใหม่ 

地を這う ちをはう เรียดพื้น ไต่พื้น

割り振る わりふる แบ่งสัดส่วน

負けている ติดลบจากแผน

から吊り下がる つりさがる ห้อย ย้อยลงมา 

否を認める ยอมรับผิด [QA]

取り入れる รับมาใช้

こだわる ใส่ใจ

心を掴む こころをつむ ดึงใจ

追いつける ตามทัน

追い込む おいこむ  ไล่ต้อนเข้าไป

突き付けられる โดนยิงคำถาม

突き止める สืบเสาะ

突っ込む ถามซอกแซก

脆く もろく อย่างง่าย

付け加える つけくわえる เพิ่มเติม

飲み込む のみこむ 1.กลืน (ลงคอ) 2.เข้าใจดี,ยอมรับ

結び付ける むすびつける ผูกติด,มัดติด,นำมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

働きかける ก่อให้เกิด กระตุ้น

見せ掛ける みせかける  เสแสร้ง,แสร้งทำ,ทำตบตา,ทำให้ดูว่าเป็น

根付く ねづく เติบโตอย่างมีรากฝังลึก,รากฐานแน่น

しょっちゅう ตลอดไป มั่นคง

立て込む たてこむ (งาน)ยุ่ง,(คน)แน่น[การผลิต]

こまめに อย่างอุตสาหะ อย่างขยันขันแข็ง

ประเภทเนื้อหาของ article
บทความ ภาษาญี่ปุ่น
Rating
No votes yet