คำศัพท์ญี่ปุ่น การผลิต การจัดการ การวางแผน ภาษี สัญญา หลักฐาน หารือ

🌟คำศัพท์ญี่ปุ่น การผลิต การจัดการ การวางแผน ภาษี สัญญา หลักฐาน หารือ🌟

設備廃棄 การ Scrap M/C เครื่องจักร  

事業を撤退  じぎょうをてったい 1.การอพยพออก,การถอนกำลังออกจากที่มั่น(ของทหาร) 2.การถอนธุรกิจออก

叩き台 たたきだい ร่างหรือข้อเสนอที่นำมาถกกัน 

齟齬 そご ไม่ลงตัว

追随 ついずい ทำตาม

躊躇 ちゅうちょ การลังเลรีรอ

動機付け どうきつけ แรงจูงใจ

士気 しき ความรู้สึกฮึกเหิมในสนามรบ ในการต่อสู้

決裂 けつれつ ความล้มเหลว(ในการประชุมหรือเจรจา),การแตกแยกในที่ประชุม

性質 せいしつ คุณสมบัติ

特有 とくゆう ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว

期首計画 きしゅけいかく B.P.

販売店 はんばいてん บริษัทจัดจำหน่าย

物品税局  ぶっぴんぜいきょくกรมสรรพสามิต (The Excise Department)

省人化  しょうじんか การประหยัดกำลังคน (manpower saving)

เช่นการนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงงานคน

明記 めいき ระบุอย่างชัดเจน

脱落 だつらくการตกหล่น,การถูกหลงลืม,การตามไม่ทันกลุ่ม

定格運転 ていかくうんてん Run@Rate

規制値 きせいち ค่ามาตรฐาน

水張り みずばり การเติมน้ำ

座学 ざがく ภาคทฤษฎี

導入教育 Training ที่นำเข้ามาใช้

適宜 てきぎ ความเหมาะสม

一斉休業 いっせいきゅうぎょう Shutdown พร้อมกัน

国税局 こくぜいきょく กรมสรรพากร

道場 どうじょう สำนัก = Safety DOJO = สำนัก พื้นที่ความปลอดภัย

先進的 せんしんてき พัฒนา ล้ำสมัย

引き続き ひきつづき ต่อกะ

人為 じんい ผลงานของคน,ฝีมือมนุษย์,การกระทำของมนุษย์ 

打破  だは การตีแตก,การโค่นล้ม,การล้มเลิก(ระบบเก่า)

実力 じつりょく ศักยภาพ

良好 りょうこう ดี น่าพอใจ

情報が錯綜 さくそう ข้อมูลซับซ้อน

完全決着 かんぜんけっちゃく ข้อยุติ ผลสรุปที่สมบูรณ์

対処 たいしょ รับมือ จัดการ

業務事項 ぎょうむじこう หัวข้อปฏิบัติงาน

相当 そうとう การมี (ระดับ ลักษณะ) เหมาะสม,การมี (คุณสมบัติ) เทียบได้กับ

確実に成果 ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

変革 へんかく การปฏิรูป,การดัดแปลงแก้ไขใหม่,การปฏิวัติ

改廃  かいはい การปรับเปลี่ยนและเลิกล้ม (ระบบ),การปฏิรูป (ปรับเปลี่ยน หรือ เลิกล้ม)

対話 たいわ การสนทนาพูดตอบโต้

団結 だんけつ ความสามัคคี,การเกาะกลุ่ม,การรวมกลุ่ม

増進 ぞうしん การส่งเสริม,การเพิ่มพูน,การดีขึ้น

増強 ぞうきょう การเพิ่มกำลังให้เข้มแข็งขึ้น  

活性化 かっせいか ขับเคลื่อน กระตุ้น

割愛  かつあい ตัดให้ขาด ทิ้งไปเลย

合理化  ごうりか การอธิบายด้วยหลักของเหตุและผล , การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

小回り こまわりการจัดการได้ทันท่วงที

想定 そうてい การสมมติ,การทึกทัก

要素ようそ องค์ประกอบ,ปัจจัย,สาเหตุ

語群 ごぐん กลุ่มคำ

指定 してい  เลือก,กำหนด

査定  さてい การประเมิน,การกำหนด การตรวจสอบ

精査 せいさตรวจสอบอย่างละเอียด

概略 がいりゃくเนื้อความโดยย่อ,บทสังเขป

摘要 てきよう สรุปย่อ,บทคัดย่อ

協議はぺちゃくちゃ การเจรจาไม่ยุติ  

予告 よこく การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า,การเตือนล่วงหน้า

決裁  けっさい การตัดสินใจของคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า

余白  よはく ที่ว่างที่เหลือบนกระดาษหรือภาพวาด

今般  こんぱん คราวนี้

協調  きょうちょう การประสานงาน,การประนีประนอม,การร่วมมือ

目安 めやす เกณฑ์,บรรทัดฐาน,จุดประสงค์,เป้าหมาย

回避 かいひ หลีกเลี่ยง  

言及 げんきゅう การพูดถึง,การกล่าวถึง

論点 ろんてん ประเด็นปัญหา 

論点がずれる ろんてんがずれる นอกประเด็น,หลุดประเด็น 

伝承 でんしょう การสืบสวน,การเล่าขานสืบต่อกัน,ธรรมเนียมที่สืบทอดมา 

取り回し  とりまわし 1. ถือ แล้ว วนไป 2. จัดการ ติดตั้ง 3. สภาพ รูปร่าง 

再生可能エネルギー活用 การใช้ Recycle energy

実務 じつむ งานภาคปฏิบัติ (ธุรกิจ)

実働時間 じつどうじかん ชั่วโมงการทำงานตามความเป็นจริง

簡潔 かんけつ ง่ายๆ อย่างสรุป,อย่างย่อ ๆ,โดยสรุป

廃却設備リスト取り纏め  はいきゃくせつび การรวบรวม Machine list ที่จะ Scrap

定例の廃却設備一括申請のリストの取り纏め รวบรวม List ที่จะยื่นขอ Scrap รวมกันทั้งหมดตามรอบ Scrap ปกติ

ピンチをチャンスに変える พลิกวิกฤติเป็นโอกาส  

 下院議長 かいんぎちょう ปธ สภาผู้แทนราษฎร [America]

 資格取得 しかくしゅとく ได้ใบรับรองคุณสมบัติ

 有資格者 ゆうしかくしゃ ผู้ที่สอบผ่าน ผู้ที่มีคุณสมบัติ 

資格認定制度  しかく にんてい せいど ระบบการรับรองคุณสมบัติ

記述 きじゅつ การจดบันทึก,การอธิบาย,การให้รายละเอียด 

遊休 ゆうきゅう การถูกทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ การหยุดพักนานๆ ของเครื่องจักร 

破裂 はれつแยก,ระเบิด 

**巻き返し まきかえし การเอาคืน การกู้สถานการณ์คืน Recovery

経路 けいろ ความเป็นมา,ที่มาที่ไป,เส้นทาง,ทางผ่าน 

守衛 しゅえい การเฝ้าเวรยาม,ยามรักษาการณ์ 

境 さかい ขอบเขต,เขตแดน,พรมแดน 

遅れ注残 おくれちゅうざん Back order

後追い あとおい ตามหลังมา ไล่หลังมา ถ้าใช้ในการแข่งรถ หมายถึง รถที่วิ่งบี้หลังมา

辞退 じたい การปฏิเสธ,การลาออก,การถอนตัว

予選通過 よせんつうか การผ่านรอบคัดเลือก 

建坪 たてつぼ  พื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคาร,พื้นที่ส่วนที่สร้างอาคาร

生産性 せいさんせい Productivity

生産能力調査表 ตารางสำรวจCapการผลิต

払い出す はらいだす เบิกจ่าย ล้างงานออกจากเครื่อง

返品 へんぴん ส่งคืนPart 

急所 きゅうしょ จุดสำคัญ(ในร่างกาย)ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

修繕修理工事 しゅうぜんしゅうりこうじ  Construction

何分 なにぶん จำนวนหนึ่ง

作動不良 Operation NG

一対 いったい ตรงข้ามกัน

上振れ うわぶれ การสูงกว่าการคาดการณ์ สูงเกินคาด

各種 Event Review  ของแต่ละโรงงาน

業務の見直し แก้ไขการทำงาน

無駄削減 ลด Loss

事業場 じぎょうば สถานประกอบการ

外周柵 がいしゅうさく รั้วรอบนอก 

繁忙期 はんぼうき ช่วงพีคที่ยุ่งมาก 

横広げ การขยายผล

ประเภทเนื้อหาของ article
บทความ ภาษาญี่ปุ่น
Rating
No votes yet