ตัวอย่าง esp32-mqtt-publish-subscribe

[EP.1] เชื่อมต่อโหนด MiniLink(ESP32) กับ AWS IoT Core โดยเครือข่าย WiFi / LoRaWAN และ NB-IoT

https://visitwnk.medium.com/ep-1-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-minilink-esp32-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-aws-iot-core-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-wifi-lorawan-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-nb-iot-b0d209406634

 

 

Smart Christmas Light With ESP32 and Tuya IoT Platform

https://www.hackster.io/jahangirhosain4342/smart-christmas-light-with-esp32-and-tuya-iot-platform-d006c4

 

How to make Smart Home Project With Tuya IoT Platform

https://www.hackster.io/jahangirhosain4342/how-to-make-smart-home-project-with-tuya-iot-platform-b12062

 

 

 

สร้าง policy ให้ Thing ESP32 ติดต่อกลับมายัง AWS IOT

ดูข้อมูลในรูปแบบ JSON

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iot:Connect",
      "Resource": "arn:aws:iot:ap-southeast-2:417681441662:client/clientid_iot_ev"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iot:Publish",
      "Resource": "arn:aws:iot:ap-southeast-2:417681441662:topic/esp/uplink"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iot:Receive",
      "Resource": "arn:aws:iot:ap-southeast-2:417681441662:topic/esp/downlink"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iot:Subscribe",
      "Resource": "arn:aws:iot:ap-southeast-2:417681441662:topicfilter/esp/downlink"
    }
  ]
}

 

 

 

Tags
ประเภทเนื้อหาของ article
Arduino
Rating
Average: 5 (1 vote)