คำศัพท์ญี่ปุ่น กฎหมาย กฎ

🌟 คำศัพท์ญี่ปุ่น กฎหมาย กฎ 🌟

規制解除 ปลดล็อค ยกเลิกกฎ

ルール遵守 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

法律遵守 ปฏิบัติตามกฎหมาย

社内規定 ระเบียบข้อบังคับภายใน

社会規範 しゃかいきはん บรรทัดฐานทางสังคม

不公正行動 การกระทำที่ไม่เป็นธรรม

収益性 しゅうえきせい ทำกำไร

持続社会に意識 ตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืน

性の取引 ค้าประเวณี

公正取引委員会 คณะกรรมาธิการการค้ายุติธรรม

独占禁止法に違反 การละเมิดพระราชบัญญัติต่อต้านการผูกขาด

倫理、コンプライアンスに違反 ผิดจรรยาบรรณ

製造物責任法 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า ที่ไม่ปลอดภัย

法規 ほうき กฎระเบียบ,กฎหมายว่าด้วย,บทบัญญัติ

大麻 たいま、マリファナ กัญชา

解放 かいほう การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ,การปลดเปลื้อง(จากภาระหน้าที่)

制定 せいてい การบัญญัติ(กฎหมาย),การกำหนด

総則 そうそく กฎ ระเบียบทั่วไป

付則 ふそく กฎเกณฑ์เพิ่มเติม

条例 じょうれい กฎ ข้อบังคับ

道路  交通  法違  反  どうろ こうつう ほういはん ทำผิด พรบ จราจร   

要領 ようりょう แนวทางดำเนินการ  

産業 さんぎょう อุตสาหกรรม  

提示 ていじ ยื่นเอกสาร  

設備購入先 แหล่งขาย M/C  

規程本文 เนื้อความเรื่องกฎระเบียบ  

配布 はいふ แจกจ่าย  

安衛法 あんえいほう Industrial safety&health law [GLP]

กฎหมายความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน : มาตรา 88 , 100

法令 ほうれい กฎหมาย

列挙 れっきょ กล่าวให้ฟังเป็นข้อๆ  

クレーン測 そく กฎกระทรวงปั้นจั่น  : มาตรา 5, 11 , 202 ,140

有機測 ゆうきそく กฎกระทรวงสารอินทรีย์ มาตรา 37

ボイラー測 そく กฎกระทรวงหม้อน้ำ มาตรา 56 , 84 , 88

電離測 でんりそく กฎกระทรวงบรรยากาศ มาตรา 61

特化測 とっかそく กฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง มาตรา 53 

規則 きそく กฎ  

消防法 しょうぼうほう กฎหมายดับเพลิง มาตรา 9,10

規制 きせい กฎ ระเบียบ  

労働省告示第8号 ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับที่ 8  

危険物 きけんぶつ วัตถุอันตราย  

高圧ガス法 กฎหมายก๊าซแรงดันสูง มาตรา 5

通則 つうそく กฎที่ยอมรับทั่วไป

-AMC 経産省中小企業庁 下請法「したうけ」に基づく立ち入り検査の件

เรื่องการตรวจสอบการเข้าพื้นที่ อิงจาก กฎหมายการรับเหมาช่วง ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-電気技術規程 使用設備編 内線規程 =  JEAC

-摘要 てきよう สรุปย่อ,บทคัดย่อ

 -JIS B6014(1980)กฎความปลอดภัยทั่วไปของเครื่องจักรกล

ประเภทเนื้อหาของ article
บทความ ภาษาญี่ปุ่น
Rating
No votes yet