การอบรม Spacecraft Engineering Introduction จากบริษัท Surrey Satellite Technology

training

การอบรมทางทฎษฎีในหัวข้อ Spacecraft Engineering Introduction  ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก THEOS-2A  ทาง Surrey Satellite Technology ได้จัดห้องอบรมขนาดเล็กไว้ให้ ซึ่งสามารถซักถามขอสงสัยได้ตลอดการอบรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมดาวเทียมของบริษัท Surrey Satellite Technology ในส่วนงานต่าง ๆ เป็นผู้อบรม ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานโครงการ THEOS-2 Small Satellite จากประเทศไทยมี จำนวน 12  แบ่งเป็นส่วนงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. วิศกรระบบดาวเทียม Project Management & AIT/EVT Manager จำนวน 1 ท่าน

2. วิศกรระบบดาวเทียม System & Mission Analysis จำนวน 1 ท่าน

3. วิศวกรทางด้าน Thermal & Radiation จำนวน 1 ท่าน

4. วิศวกรทางด้าน Mechanics, Structure, Opto-mechanics, Analysis, Composites จำนวน 2 ท่าน

5. วิศวกรทางด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (Payload, Optics and Imager Electronics) จำนวน 1 ท่าน

6. วิศวกรทางด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (Power Engineer) จำนวน 1 ท่าน

7. วิศวกรทางด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (RF - S-Band/X-Band Engineer) จำนวน 1 ท่าน

8. วิศวกรทางด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (On-board Data Handing Hardware) จำนวน 1 ท่าน

9. วิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์ (Flight software & TT&C software) จำนวน 1 ท่าน

10. วิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์ (ADCS system & Software) จำนวน 1 ท่าน

11. วิศวกรระบบดาวเทียม (Product Manager & Ground System Engineer) จำนวน 1 ท่าน

 1. สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน (7 – 10 พ.ค. 62) เป็นการอบรมในหัวข้อ Spacecraft Engineering Introduction ซึ่งกล่าวถึง  
  1. เนื้อหาเกี่ยวกับ ดาวเทียมสำรวจ (Earth Observation Orbit) การประยุกต์ใช้งานและส่วนประกอบโครงสร้างที่สำคัญในระบบวิศวกรรมอวกาศยาน
  2. เนื้อหาเกี่ยวกับระบบหลักต่างๆ ของดาวเทียม (Sub-Systems) และ การฝึกปฏิบัติด้านการวิเคราะห์และออกแบบภารกิจดาวเทียม (Mission Analysis and Design)
  3. เนื้อหาสำคัญของหัวใจสำคัญหลักในการออกแบบและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอวกาศยาน (Spacecraft Engineering) รวมถึงสภาพแวดล้อมในอวกาศต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาพิจารณาก่อนการวิเคราะห์และออกแบบภารกิจในอวกาศ
  4. ภาพรวมของกิจกรรมในการประกอบและทดสอบดาวเทียม (Assembly Integration and Test: AIT), การนำส่งขึ้นสู่อวกาศ (Launch) และการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมในภารกิจ (Operations)
 2. สัปดาห์ที่สองของการปฏิบัติงาน (13 – 17 พ.ค. 62) เป็นการอบรมในส่วนขององค์ประกอบหลักต่างๆ ที่สำคัญของดาวเทียม ได้แก่ โครงสร้างหลักของดาวเทียม, ระบบชาร์จและจ่ายพลังงาน, ระบบควบคุมเสถียรภาพและการรักษาการทรงตัว, ระบบการสื่อสาร และรับส่งข้อมูล, ระบบการคำนวณและจัดเก็บข้อมูล, ระบบการควบคุมอุณหภูมิ, แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ รวมถึง แนวทางการประกอบและทดสอบ จนถึงขั้นตอนการนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ
 3. สัปดาห์ที่สามของการปฏิบัติงาน (20 – 24 พ.ค. 62) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ Mission Analysis and Design เพื่อฝึกการใช้ความรู้ในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สูงของการปฏิบัติงาน มาลงมือปฏบัติในสถานการณ์จำลอง เพื่อทดสอบความเข้าใจในภาพรวมและส่วนหลักต่างๆ ของภารกิจด้านดาวเทียม โดยขั้นตอนที่สำคัญมีดังนี้
  1. ฝึกให้ทำการคิดโจทย์ความต้องการในการใช้งานภารกิจดาวเทียม โดยเริ่มจากมองปัญหาที่มีอยู่ วิเคราะห์ออกมาเป็นภารกิจย่อยแล้วเสนอมุมมองว่า ผู้ใดจะได้ประโยชน์ หรือเป็นลูกค้าในภารกิจ
  2. ฝึกการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในภารกิจที่ลูกค้ากำหนด ออกมาเป็นความต้องการเชิงเทคนิค และเข้าสู่การประเมินความเป็นไปได้ ในการออกแบบภารกิจ
  3. ฝึกการเทียบข้อมูลพื้นฐานภารกิจเดิมที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว (Heritage Baseline) ว่าภารกิจใหม่ที่ได้รับ สามารถประยุกต์ใช้จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ได้หรือไม่ และต้องพัฒนาเพิ่มจุดใด
  4. ฝึกการประเมินความต้องการ และขอบเขต รวมถึงขีดจำกัดทางเทคนิคย่อยของภาพรวมในภารกิจ มาจนถึงระบบย่อยทางเทคนิคทุกระบบ เพื่อประเมินความเป็นไปได้สุดท้าย ว่าจะสามารถดำเนินภารกิจของลูกค้าต่อได้หรือไม่ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบรอบด้าน ทั้ง งบประมาณ, เวลาดำเนินโครงการ และข้อจำกัดทางเทิคนิค
  5. ฝึกการนำเสนอ และเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ออกมาเป็นรูปแบบทางเทคนิคที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อนำไปดำเนินโครงการต่อไป
  6. ฝึกการนำข้อมูลการต่อรองมาวนกลับมาคิดทบทวน วิเคราะห์และออกแบบซ้ำใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดทุกด้าน (งบประมาณ, เวลา, เทคนิค)
 4. สัปดาห์ที่สี่ของการปฏิบัติงาน (27 – 31 พ.ค. 62) เป็นการอบรมต่อเนื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Mission Analysis and Design โดยมีการกำหนดให้นำเสนอผลงานการวิเคราะห์และออกแบบด้านภารกิจดาวเทียม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ละอบรมความเข้าใจก่อนการเข้าสู่การลงปฏิบัติงานจริงในแต่ละส่วนย่อยที่ต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย และอบรมความรู้ด้านการทำงานกับระบบควบคุมเอกสาร (Document Control System)

 

ภาพบรรยากาศการทำ Workshop Mission Analysis and Design

preseting requirement

ภาพบรรยากาศการทำ Workshop Mission Analysis and Design

Spacecraft Engineering

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 4 (2 votes)